3.สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมโลก

1.วิเคราะห์ที่มาของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมโลก

2.สังเคราะห์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

3.ประเมินค่าึความสำคัญของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก 
4.วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก

1.วิเคราะห์วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก
2.สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างยั่งยื
3.ประเมินค่าแนวทาางการวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก
 
 
 
5.อิทธิพลของกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีต่อการพึ่งพาอาศัยกันทางการเมืองและค่านิยมของบุคคลหรือสังคม
1.ที่มาของกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ 
2.สังเคราะห์อิธิพลของกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อการพึ่งพาอาศัยการทางการเมืองและค่านิยมของบุคคลหรือสังคม
3.ประเมินความสำคัญอิทธิพลของกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการพึ่งพาอาศัยกันทางการเมืองแลค่านิยมของบุคคล
 

Comment

Comment:

Tweet